Om man jobbar i en verksamhet som använder sig av offentlig upphandling så kan man bli lite trött av hur lång tid allt ska ta, och hur dyrt allt kan bli. Behöver man ett nytt podie till dirigenten så köper man ett, eller hur? Nej inte om det ska skötas av en upphandlare. Då tar det tid! Men vad är egentligen offentlig upphandling, och varför är det bra att ha? Vi kollar:

Offentlig upphandling är en process där offentliga myndigheter och organisationer köper varor, tjänster och byggentreprenader från privata företag. Offentliga myndigheter är exempelvis statliga myndigheter, kommuner och landsting,  Syftet med offentlig upphandling är att se till att offentliga medel används på ett effektivt, transparent och rättvist sätt. Reglerna för offentlig upphandling är ofta strikta och syftar till att främja konkurrens och förhindra korruption.

En översikt

Definition och syfte:

  • Offentlig upphandling är reglerad genom lagar och förordningar, både på nationell nivå och inom EU. I Sverige regleras den främst av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet är att säkerställa att offentliga inköp sker på ett sätt som är ekonomiskt och rättvist, och att alla leverantörer ges lika möjligheter att konkurrera om kontrakten.

Processen ser ut så här:

  1. Planering: Behovsanalys och budgetering.
  2. Annonsering: Offentliga myndigheter annonserar sina behov genom offentliga upphandlingsdatabaser.
  3. Anbudsfas: Leverantörer lämnar in sina anbud.
  4. Utvärdering: Myndigheten utvärderar anbuden utifrån förutbestämda kriterier.
  5. Tilldelning: Kontraktet tilldelas den leverantör som uppfyller kriterierna bäst.
  6. Uppföljning: Myndigheten följer upp att leverantören uppfyller kontraktets villkor.
15 May 2024